AntHill

Anthill

Menu

Čada (ice tea)

Cà phê cốt dừa (coffee with coconut shreds)

Cà phê đến đá (black iced coffee)

Cà phê nâu đá (iced coffee with condensed milk)

Matcha pancakes

Bún bò Nam Bộ á la AntHill